คอร์สเรียนธุรกิจ

คอร์สเรียนธุรกิจ เจาะลึกและครอบคลุมทุกเนื้อหาการบริหารธุรกิจ

คอร์สเรียนธุรกิจ

หลายคนมีความฝันอยากจะทำธุรกิจส่วนตัว แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากที่ไหนดี หรืออยากจะพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ทักษะที่สามารถนำไปต่อยอด เพื่อให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ ดังนั้น เราขอแนะนำการเรียนธุรกิจออนไลน์ที่จะช่วยให้เราเรียนธุรกิจได้ตามความต้องการ ทั้งระยะเวลาในการเรียนและเนื้อหาที่ต้องการเรียน ด้วยคอร์สเรียนธุรกิจ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน แล้วเราควรจะเลือกเรียนคอร์สธุรกิจที่ไหนดี เรามีคำตอบคอร์สเรียนธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง

การลงเรียนธุรกิจออนไลน์ด้วยคอร์สเรียนธุรกิจ ทำให้เราสามารถนำความรู้ ทักษะไปสู่โอกาสหรือเส้นทางอาชีพที่หลากหลายในวงการต่าง ๆ ได้แก่

 • การเติบโตก้าวหน้าภายในบริษัทหรือองค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือบทบาทผู้บริหาร เช่น CEO หรือ CFO เพราะคอร์สเรียนธุรกิจให้ความรู้ครอบคลุมทุกศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการ การจัดการ เป็นต้น
 • เจ้าของธุรกิจ ด้วยการเรียนธุรกิจช่วยให้มีทักษะในการเริ่มต้น จัดการธุรกิจ ตั้งแต่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เปิดตัวสตาร์ทอัพ หรือแม้แต่พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการเป็นนวัตกรรมใหม่
 • การเป็นที่ปรึกษา โดยการให้คำแนะนำแก่บริษัทที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน แก้ปัญหาเฉพาะ หรือตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • คอร์สเรียนธุรกิจช่วยให้เราเข้าใจการเงินมากขึ้น เปิดโอกาสเข้าสู่บทบาทต่าง ๆ เช่น วาณิชธนกิจ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ นักวางแผนการเงิน เป็นต้น
 • เป็นนักการตลาด เน้นการประชาสัมพันธ์ ด้วยการลงเรียนธุรกิจออนไลน์ ทำให้เราสามารถสร้างหรือใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์/บริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะคอร์สธุรกิจจะช่วยให้เรามีทักษะในการหาตลาดระหว่างประเทศ การค้า ทำความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • คอร์สธุรกิจเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในด้านข่าวกรองธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึก
 • การลงเรียนธุรกิจออนไลน์เพิ่มทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม การพัฒนาองค์กร

คอร์สเรียนธุรกิจกับเนื้อหาเจาะลึกที่จำเป็นต้องรู้

เรียนธุรกิจออนไลน์

เนื้อหาของการเรียนธุรกิจออนไลน์มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่คอร์สเรียนธุรกิจโดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 • แนวคิดพื้นฐานของธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ โครงสร้างทางกฎหมาย 
 • หลักการตลาด การวิจัยตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ การโฆษณา กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 • การจัดการทางการเงิน การเงินองค์กร การวิเคราะห์การลงทุน ตลาดการเงิน 
 • การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การจัดทำงบประมาณ การรายงานทางการเงิน
 • แนวคิดเศรษฐศาสตร์ การทำความเข้าใจอุปสงค์และอุปทาน โครงสร้างตลาด 
 • หลักการจัดการ รูปแบบผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การควบคุมคุณภาพ กลยุทธ์การดำเนินงาน
 • ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการจ้างงาน
 • การสำรวจกระบวนการของผู้ประกอบการ การพัฒนาแผนธุรกิจ นวัตกรรม การจัดการสตาร์ทอัพ
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความได้เปรียบในการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
 • การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เทคนิคเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจ
 • การศึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การลดความเสี่ยง การประกันภัย
 • การวางแผนโครงการ การดำเนินการ การตรวจสอบ เครื่องมือการจัดการโครงการ
 • การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน
 • โลจิสติกส์ การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดจำหน่าย

จะเห็นได้ว่า การสมัครเรียนธุรกิจนั้น ทำให้เรามีความรู้ทางด้านธุรกิจในทุกแง่มุม อยู่ที่เราจะสามารถนำความรู้ ทักษะนั้นไปประยุกต์ได้อย่างไร จึงจะคุ้มค่ากับการลงคอร์สเรียนธุรกิจ


บทบาทสำคัญของคอร์สเรียนธุรกิจ 

บทบาทของคอร์สเรียนธุรกิจ คือ การให้ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจแก่ทุกคนที่มีความสนใจ ต้องการทำธุรกิจ หรือเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางอาชีพที่กำลังจะเข้ามา มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและหน้าที่การงาน ดังนี้

 • การพัฒนาทักษะหลากหลายซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในโลกธุรกิจ ทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • ความรู้ทางธุรกิจ เพราะคอร์สธุรกิจช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักทางธุรกิจ ทฤษฎี หลักการ แนวทางปฏิบัติ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ รวมถึงการตลาด การเงิน การจัดการ การดำเนินงาน การเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมอีกด้วย
 • ช่วยเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพภายในบริษัท รวมถึงการเติบโตทางหน้าที่การงานอีกด้วย
 • การเรียนธุรกิจออนไลน์ช่วยฝึกสำหรับผู้ที่ต้องมีธุรกิจของตัวเอง เพราะคอร์สธุรกิจจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเริ่มต้น การจัดการธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจ การทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาด เป็นต้น
 • คอร์สเรียนธุรกิจสอนวิธีปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวโน้มของตลาดแวดวงต่าง ๆ 
 • นอกจากทักษะในการทำงาน การคิดวิเคราะห์แล้ว อีกหนึ่งทักษะสำคัญ คือ ทักษะการแก้ปัญหา ด้วยเป็นการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน ระบุวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่
 • ความรู้ทางการเงิน การเรียนธุรกิจออนไลน์มักมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลงทุน การทำความเข้าใจงบการเงิน
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะการเรียนธุรกิจกระตุ้นให้ผู้เรียนติดตามข่าวสารการตลาดมากขึ้น มีแนวปฏิบัติที่ดี

คอร์สเรียนธุรกิจควรลงเรียนที่ไหนดี

เรียนธุรกิจ

คอร์สเรียนธุรกิจ ถือว่าเป็นคอร์สเรียนที่น่าสนใจ เพราะผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะต่าง ๆ ไปใช้ได้ทุกอาชีพ แต่เราจะเลือกลงเรียนธุรกิจที่ไหนดี เราขอแนะนำการเรียนธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำอย่าง FutureSkill เช่น

 • ออกแบบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วย Design Thinking
 • Data analytics for Business
 • ปั้นธุรกิจให้โตแบบก้าวกระโดด ตรงเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์ Growth Hacking
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้าด้วย Business Analytics
 • บริหารงานให้เข้าเป้า ด้วยการคิดอย่างมีกลยุทธ์ Strategic Thinking
 • เริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาฯออนไลน์ ในยุคดิจิตอล อย่างมืออาชีพ
 • บริหารผลงานสู่ความสำเร็จด้วย OKRs

รายชื่อคอร์สเรียนธุรกิจข้างต้น ถือว่าเป็นตัวอย่างเท่านั้น FutureSkill ยังมีคอร์สให้คุณได้เลือกเรียนธุรกิจออนไลน์อีกมากมาย ด้วยอาจารย์สอนมากประสบการณ์ ในระยะเวลายืดหยุ่นที่คุณสามารถเลือกเองได้ อีกทั้งราคาไม่แพง เรียนจบก็สามารถรับใบรับรองหลังเรียนจบได้ทันที การันตีด้วยรีวิวจากผู้เรียน ดังนั้น คุณจึงมั่นใจในคุณภาพของคอร์สธุรกิจจาก FutureSkill ได้อย่างแน่นอน

สรุป

การเรียนธุรกิจออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม FutureSkill ซึ่งมีคอร์สเรียนธุรกิจให้เราเลือกเรียนธุรกิจได้ตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ไปต่อยอดในหน้าที่การงาน ด้วยราคาไม่แพง สามารถเรียนได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง


Similar Posts