กลุ่มคนเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางคือใคร บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางในปัจจุบัน

จากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงอย่างโควิด 19 มีประชากรจำนวนไม่น้อย ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ ทั้งการเข้าถึงวัคซีน การได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในภาวะโรคระบาดนี้ ทำให้ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือจากมูลนิธิต่าง ๆ  โดยการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวกเขาได้โดยการบริจาคตามช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเปราะบางไม่ได้มีแค่กลุ่มคนที่ต้องการเข้าถึงวัคซีน หรือต้องการเข้ารับการรักษาตัวอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน โดยวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ กลุ่มเปราะบาง คือใคร มีกลุ่มไหนบ้าง มีหน่วยงานหรือมูลนิธิใดที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้ รวมทั้งช่องทางที่คุณสามารถเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้กลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มคนประเภทไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ

กลุ่มคนเปราะบางคือใครบ้าง ? กลุ่มเปราะบางคือกลุ่มคนที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้จากภาวะต่าง ๆ ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระได้ และมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับหรือชักจูง อาจถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย โดยกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กแรกเกิด หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้พิการ  นอกจากนี้ยังรวมกลุ่มคนที่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเปราะบางยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และยังต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


กลุ่มเปราะบางในประเทศไทย คือกลุ่มไหนบ้าง

กลุ่มเปราะบางในประเทศไทย จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ากลุ่มคนเปราะบางนั้นมีหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจากภาวะโรคระบาดอย่างโควิด 19 ในประเทศไทยมีหลายคนที่ต้องรับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ทั้งสุขภาพร่างกาย และปัญหาทางการเงิน อีกทั้งกลุ่มคนสูงอายุ เด็กแรกเกิดที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ทั้งผู้ลี้ภัย หรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมายกับประชนชนในประเทศไทยทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกาย และเผชิญกับภาวะการขาดรายได้ หรือตกงาน เนื่องจากประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้าน ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักไป เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนเผชิญกับปัญหาเรื่องการเงิน รายรับที่น้อยกว่ารายจ่าย และต้องเสียเงินไปกับการรักษาตัวจากโควิด 19  ทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาเยียวยาประชาชนด้วยโครงการต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง  ซึ่งสามารถช่วยฟื้นฟูประชาชนในประเทศไปได้ในระยะหนึ่ง

นอกจากนี้กลุ่มเปราะบางในประเทศไทยที่อาจถูกลืมในปัจจุบันนั้น ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยทั้งกลุ่มคนชายแดน คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางสามารถช่วยเหลือได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือ สิ่งของ ยา การรักษา หรือสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ 

กลุ่มคนเปราะบาง มีใครบ้าง ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

กลุ่มเปราะบางจากที่กล่าวไม่ข้างต้นแล้วว่ามีกลุ่มคนไหนบ้างที่เรียกได้ว่าเป็น กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยสามารถที่จะแบ่งกลุ่มเปราะบางในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป

กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกคือ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น โดยกลุ่มเปราะบางประเภทนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น โดยการช่วยเหลือของกลุ่มคนประเภทนี้ ได้แก่ เงินเปราะบางผู้สูงอายุ หรือเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางรัฐบาล โครงการต่าง ๆ หรือช่องทางการรับบริจาคที่น่าเชื่อถือในปัจจุบัน

กลุ่มทุพพลภาพ

กลุ่มเปราะบางต่อมาคือ กลุ่มผู้ทุพพลภาพ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เอง ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากสังคม การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางประเภทนี้จะมีทั้ง เงินช่วยเหลือ การได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี เป็นต้น

กลุ่มคนที่ไม่มีอิสระในการตัดสินใจ

กลุ่มเปราะบางประเภทที่สาม คือ กลุ่มคนที่ไม่มีอิสระในการตัดสินใจ เช่น นักโทษจำคุก เกณฑ์ทหาร คนที่ทำอาชีพผิดกฎหมาย เป็นต้น 

กลุ่มคนลี้ภัย

กลุ่มเปราะบางประเภทกลุ่มคนลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ กลุ่มอพยพ จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทั้งเรื่องของอาหาร ที่พักพิงอาศัย เครื่องดื่ม การรักษาที่อาจได้รับความช่วยเหลือที่น้อยกว่ากลุ่มคนเปราะบางประเภทอื่น


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางที่สามารถเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้

เนื่องจากปัญหาของกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีหน่วยงานต่าง ๆ หรือมูลนิธิเปิดรับการบริจาคจากประชาชนที่ต้องการบริจาคเงิน หรือสิ่งของให้กับกลุ่มคนเปราะบางได้ ซึ่งจะมีทั้งการช่วยเหลือจากรัฐบาล ที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน ได้แก่ เงินช่วยเหลือผู้เปราะบางจากภาวะโควิด 19 เงินช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางผู้สูงอายุ เป็นต้น โครงการต่าง ๆ ของทั้งรัฐบาลและเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อมาใช้ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ที่ประสบความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบโควิด 19 

นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอย่าง UNHCR ประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นมูลนิธิที่น่าเชื่อถือ มอบความช่วยเหลือให้กับผู้พิการ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัยต่าง ๆ โดยช่วยเหลือทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ที่พักพิง การรักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งการได้รับวัคซีนสำหรับกลุ่มคนที่เข้าถึงวัคซีนได้ยาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร

ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง คุณสามารถเข้าช่วยเหลือได้ด้วยการบริจาคเงิน สิ่งของ อาหารเครื่องดื่มได้กับทางมูลนิธิ อาสาสมัคร หรือโครงการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับบริจาคจากกลุ่มคนทั่วไปที่มีกำลังหรือต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง แต่ทั้งนี้คุณต้องพิจารณาให้ดีก่อนการบริจาคในแต่ละครั้ง เนื่องจากยังมีมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเพื่อเปิดรับบริจาคเยอะมากในปัจจุบัน หากคุณไม่แน่ใจในการบริจาค สามารถที่จะบริจาคได้กับทางมูลนิธิช่วยกลุ่มเปราะบางได้กับทาง UNHCR

โดย UNHCR กับรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในการใช้ความคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และช่วยกันหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ลี้ภัยในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาในปัจจุบัน โดยการให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมาในบริเวณพื้นที่พักชั่วคราว


สรุปเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง 

กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนที่ไม่สามารถป้องกัน หรือช่วยเหลือตัวเองได้ในภาวะต่าง ๆ ทำให้ต้องได้รับพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ ในปัจจุบันยังคงมีกลุ่มคนเปราะบางจำนวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางสามารถที่จะบริจาคได้กับทางมูลนิธิ  UNHCR ผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรง


Similar Posts